سوابق تحصیلی

سوابق  تحصيلي

سال اخذ مدرك

دانشگاه محل تحصيل

كشور

کارشناسی اقتصاد

1348

دانشگاه تهران

ایران

کارشناسي ارشد اقتصاد

1355

دانشگاه تهران

ایران

دكتری اقتصاد

1369

علامه طباطبایی

ایران