عضویت در مجامع علمی

- عضو انجمن اقتصاددانان خاور ميانه (MEEA)

- عضو قطب علمي اقتصاد ايران در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه 1383-87

- عضو هيئت تحريريه نشريه ادواري مجلس و پژوهش 1381-1383

- عضو هيئت تحريريه مجله علمي- ترويجي برنامه و بودجه 1383-1384

- عضو هيئت تحريريه فصلنامه علمي- ترويجي هفت شهر

- عضو گروه مطالعات برنامه ريزي و بودجه مرکز پژوهشهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام

- عضو هيئت تحريريه نشریه پژوهشی- آموزشی شهرنگار