مقالات انتشار یافته در نشریات علمی تخصصي

- ارتباط فقر و نابرابری با سیاست های اقتصادی دولت، مجموعه مقالات فقر در ایران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانمندسازی، 1379، ص 155-127

- سیاست صنعتی و مولفه های از یاد رفته، از سیاست اقتصادی تا سیاست صنعتی، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، 1383، ص 99-68

- تجربه جمهوری خلق چین در جذب سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی، مجموعه مقالات همایش سیاست و اقتصاد در شرق آسیا، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1384، ص 149-111

- مناسبات مالی دولت و شهرداری ها در ایران، مجموعه مقالات پنجمین همایش مالیه شهرداری، مرکز چاپ و نشر شهر، 1391، 52-8

- آسیب شناسی سیاست های صنعتی در ایران، همایش چالش های تولید ملی ، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، 1391، 234-209

- تمرکززدایی اقتصادی؛ خصوصی سازی در ایران بعد از انقلاب اسلامی، کتاب مبانی توسعه پایدار در ایران، نشر علمی،1392، 356-281

- رشد بهره وری،همگرایی و رفاه داده های آماری دراز مدت بیانگر چیست؟، ترجمه مقاله بامول، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ايران، شماره 2، پاييز 1375

- آزمون كاربرد الگوهاي رشد، مجله برنامه و بودجه، شماره 3، با همكاري دكتر علي عرب ‌مازار يزدي و دكتر فرزين، تير 1376

- نقد و ارزیابی جهت گیری ها و هدفهای کلی برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران، شماره 3، با همكاري دكتر ختايي و دكتر نفري، بهار 1377

- راهبردهاي تجاري و توسعه صنعتي در ايران در دوره 77-1358 ، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران، شماره 6، پاييز 1379

- بررسي عملكرد وزارت صنايع، مجلس و پژوهش، شماره 29، بهار 1380

- نقدي بر مقاله رابطه سرمايه انساني و رشد اقتصادی، با تأکید بر نقش توزیع تحصیلات نیروی کار، فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران، شماره 17، زمستان 1382

- استراتژي تجاري و توسعه صنعتي در دوران قاجار، مجله برنامه و بودجه، شماره 2، با همكاري دكتر شركاء، شهريور و مهر 1382

- مقاله در مورد نحوه استفاده از قانون نوسازي مصوب 1347 براي بهبود وضع درآمدي شهرداريها، فصلنامه هفت شهر، شماره 15 و 16، تابستان 1383


- فقر و نابرابري درآمد در ايران، فصلنامه علمي – پژوهشي رفاه اجتماعي، سال چهارم، شماره 17، تابستان 1384

- بررسي جايگاه صنايع فلزات اساسي، پژوهشنامه اقتصادي،سال 1384

- برآورد كشش جانشيني نهاده‌هاي توليد در صنايع فلزات اساسي، با همكاري قاسم پالوچ، نشريه فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي، 1384

- بررسی کمی اشتغالزایی بخش های اقتصادی استان کردستان در چارچوب جدول داده- ستانده (I-O)، با همکاری بختیار جواهری، نشریه فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، زمستان 1387

- درآمدي بر اقتصاد شهر، فصلنامه اقتصاد شهر، شماره اول، بهار 1388

- اثر FDI بر رشد اقتصادی کشورهای میزبان منتخب، با همکاری پروانه کمالی دهکردی، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال سیزدهم، شماره 39، تابستان 1388، صفحات 113- 136

- ارزیابی تأثیر افزایش قیمت حامل های انرژی بر هزینه های بخش حمل و نقل و رفاه خانوارهای شهری در ایران، با همکاری افشین برمکی، نشریه علمی- پژوهشي ويژه حمل و نقل شهري مهندسي عمران شريف، 1390

- پیامدهای حمل و نقل با خودرو شخصی در شهر تهران (دکتر بهروز هادی زنوز، دکتر منصور زراء نژاد، دکتر حسن طایی و مسعود خداپناه، نشریه فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد مقداری، دانشگاه چمران اهواز، 1390

- شناسایی خوشه های صنعتی استان تهران، با همکاری افشین برمکی، نشریه فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد مقداری، دانشگاه چمران اهواز، 1390


- ارزیابی تحققپذیری طرح‌های شهری در تهران، فصلنامه هفت شهر، شماره 52 و 53، بهار و تابستان 1395
- Trade Strategy and Industrial Development in Iran (1979-1999), paper submitted to Annual Conference of MEEA in SOAS, London, 2003. Published in Hassan Hakimian and Jeffery Nugent (eds), Trade Policy And Economic integration in the Middle East and North Africa, Rutledge Curzon, 2003

- "Trade Policy, Foreign Exchange Regime, and Industrial Development in Iran." In P. Alaedini and M.R. Razavi, eds., Forging Industrial and Trade Policies in Iran: Toward a New Agenda for Productive Transformation and Pro-employment Growth, Springer, forthcoming 2018

- An Overview of Industrial Policies in Iran and Korea in 1960-2012, Money & Economy, The Journal of Monetary and Banking Research Institute (MBRI) of Central Bank of IRI, 2014