همایشها

- ارايه مقاله ارزيابي لايحه بودجه سال 1385، در همايش مركز مطالعات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، بهمن 1384

- ارايه مقاله الگوي بهينه مصرف نفت در ايران، همايش مركز مطالعات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، بهمن 1386

- ارايه مقاله در مورد لايحه بودجه سال 1388، همايش مركز مطالعات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام، بهمن 1387

- جایگاه سیاست ارزی و تجاری در سیاست صنعتی ایران، همایش بین‌المللی سیاست‌های صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات و اشتغال، مهرماه 1394
- Industrialization of Iran in The Period 1962-1977, paper submitted to The Annual Conference of MEEA, 1990