مشاوره اقتصادی

- مشاور اقتصادي و برنامه و بودجه مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي

- مشاور اقتصادي مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام

- مشاور اقتصادي اتاق بازرگاني، صنایع، معادن و کشاورزی ايران

- مشاور اقتصادي سازمان توسعه معادن و صنايع معدني ايران 1379-1385

- مشاور اقتصادي شهرداري تهران در امور ماليه محلي

- مشاور اقتصادي مهندسين مشاور طرح و کاوش، باوند، آب انديشان آذر، آمایش و توسعه البرز، نقش محیط و پژوهشکده توسعه کالبدي

- مشاور اقتصادی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

- مشاور برنامه ریزی سازمان مدیریت برنامه ریزی برای تهیه برنامه ششم