لیست کتابها

بررسی نظام برنامه ریزی اقتصادی در ایران
دوره قبل از انقلاب اسلامی
دفتر مطالعات برنامه و بودجه
اقتصاد ایران: نظرها و نقدها
نظرها و نقدها

بازآرایی مناسبات مالی دولت و شهرداریها
جلد اول
تهیه کنندگان: بهروز هادی زنوز- شفق مهرآذین - افشین برمکی
مطالعه پیامدهای اقتصادی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها
جامعه مهندسان مشاور ایران
راهنمای تهیه پیوست اقتصادی پروژه های عمرانی
تهیه و تنظیم بهروز هادی زنوز, افشین برمکی, شفق مهرآذین
سرمایه گذاری خارجی در ایران
تالیف دکتر بهروز هادی زنوز
عضو هیت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
نظریه اقتصاد کلان
تالیف پل باروز, تئودور هیتیریس
ترجمه دکتر بهروز هادی زنوز
تجربه سیاستهای صنعتی در ایران
تالیف دکتر بهروز هادی زنوز
دفتر مطالعات امور زیربنایی
    ارزیابی سیاستهای پولی و نظام بانکی در ایران
تالیف دکتر بهروز هادی زنوز, افشین برمکی